Domů Současné činnosti

Současné činnosti

Sankce

Usilujeme o eliminování rozporů v nálezech kontrol u příjemců fondů EU ze strany různých státních orgánů (řídící orgány, finanční úřad, ministerstvo pro místní rozvoj, Evropská komise, OLAF apod.). Problémem je rovněž vysoká autonomie jednotlivých úředníků, korupční prostředí a jako následek odstupování příjemců od smysluplných projektů a neochota podávat nové projekty. Cílem APEF je zamezit nelogickým a netransparentním sankcím.

Úvěry

Snažíme se řešit problémy v poskytování úvěrů na projekty financované z dotací - pro banky je v současné době kvůli netransparentním podmínkám a vysokému riziku sankcí problematické poskytovat úvěry na dotační projekty úvěry.

Administrační prostředí MS2014+

V současné době probíhá vývoj a implementace nového administračního prostředí pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. APEF usiluje o to, aby bylo nastaveno dle skutečných potřeb žadatelů a příjemců dotací EU a zasazuje se o jeho testování odborníky z praxe, nejen ze strany řídících orgánů.

Zveřejňování citlivých informací

Současný systém informování o realizovaných projektech na portálu dotinfo.cz může mít za následek zveřejnění informací, které budou pro řadu příjemců velmi citlivé, např. v oblasti firemního výzkumu a vývoje. Příjemci tak nebudou ochotni splnit podmínky čerpání dotace a zveřejnit svůj kompletní projektový záměr. V důsledku toho nebudou podporovány smysluplné inovativní projekty. APEF proto prosazuje změnu legislativy s ohledem na charakter některý programů (Inovace, Potenciál).

Transparentní hodnocení

V několika posledních výzvách OPPI došlo k zamítání projektů i přes kladné hodnocení od externích hodnotitelů. APEF se zasazuje o nastavení transparentního systému hodnocení a výběru kvalitních externích hodnotitelů projektů.