Domů Ostatní činnosti

Ostatní činnosti

Řízení programů

Ze strany řídících orgánů často dochází k nelogickým krokům. Příkladem je zavedení retroaktivních opatření, na která žadatelé nemohou adekvátně reagovat – např. zkracování lhůt pro podání Žádostí o platbu či stanovení termínu podání Registrační žádosti namísto Plné žádosti v OPPI jako rozhodujícího pro schválení projektu. Cílem APEF je vést s jednotlivými řídícími orgány dialog, aby k podobným opatřením nedocházelo.

Rychlost čerpání

Snažíme se řešit problémy s dočerpáním současné alokace. Usilujeme o logičtější systém čerpání a proplácení dotací, který bude brát ohled primárně na možnosti a potřeby příjemců a ne jen řídících orgánů či zprostředkujících subjektů.

Podpora velkých podniků ve 2014+

Rozdíl chápání velkého podniku dle definice EK a v podmínkách ČR. EK se brání podpoře nadnárodních uskupení, nicméně v ČR spadá do definice velkého podniku řada firem čistě s českým kapitálem, které by bylo dobré i nadále podporovat.

Pravidla pro výběr dodavatelů

APEF usiluje o zavedení nového jednoduchého transparentního systému výběru dodavatele, který bude korespondovat s EU legislativou.

Služební zákon

Kvalitní a korektní Služební zákon - Osobní odpovědnost úředníků ŘO za včasné a systémové realokace, osobní odpovědnost úředníků ŘO za nevyčerpání alokace